1. INTRODUCCIÓ

1.1. El Client reconeix que La Platjeta S.L. és el titular de la informació que li ha estat facilitada i dels drets de propietat industrial i intel·lectual relatius a les marques La Platjeta i Cap a Mar.

1.2. El Client es compromet a: a) Utilitzar la informació rebuda (confidencial) per a fins estrictament propis. b) Abstenir-se de distribuir o reproduir, en tot o en part, i de qualsevol manera, aquesta informació.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

2.1. El Client accepta irrevocablement les Condicions Generals de Venda i de Lliurament, així com les nostres condicions particulars, fins i tot si aquestes condicions estan en contradicció amb les condicions generals i particulars del Client.

2.2. Les condicions generals i particulars del Client no vinculen a La Platjeta SL, tret que La Platjeta SL les hagi acceptat expressament per escrit. La celebració d’una compravenda entre La Platjeta SL i el Client, sense manifestar el seu desacord en relació amb les condicions generals o particulars o altres disposicions establertes pel Client, no implica la conformitat de La Platjeta SL amb les mateixes.

2.3. Es presumeix que qualsevol persona que actuï en nom del Client, ja sigui un encarregat, un col·laborador, etc., és representant del mateix i té poders suficients per actuar com a tal i vincular.

3. PREU

3.1. Les ofertes i llistes de preus tenen caràcter purament indicatiu, reservant-se La Platjeta SL el dret a modificar aquests preus sense preavís en situacions extraordinàries. Les comandes s’acceptaran amb reserva d’una possible variació en el preu.

3.2. Els preus dels productes a granel poden variar d’un dia a l’altre. S’aplicarà a la comanda el preu corresponent al dia de subministrament.

3.3. Els preus publicats inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

3.4. No obstant l’anterior, en la factura que La Platjeta SL emeti, es prendrà com a base la tarifa en vigor en el moment del subministrament, amb independència del preu indicat amb anterioritat.

3.4. Els preus publicats en aquesta web poden ser diferents dels preus que s’apliquen en altres establiments.

4. COMANDA

4.1. No s’estipula cap comanda mínima a la ciutat de Barcelona.

4.2. La Platjeta es reserva el dret d’establir una comanda mínima en els productes a granel.

4.3. Les restes de comanda queden automàticament anul·lats.

4.4. La Platjeta SL es reserva el dret de decidir el contingut de les cistelles en qualsevol moment.

4.5. Les cistelles només es modificaran per un motiu justificat i si ho pacta prèviament amb el client.

5. ENTREGA

5.1. El repartiment s’efectua a la ciutat de Barcelona, ja sigui en punts de recollida o en altres punts pactats amb el client.

5.2. L’entrega de comandes fora de la ciutat de Barcelona s’haurà de pactar prèviament amb La Platjeta SL

5.3. El client es compromet a estar present en el punt de recollida en el moment estipulat per a fer l’entrega. La Platjeta es compromet a avisar amb antelació de l’arribada del repartidor.

5.4. La Platjeta S.L. es reserva el dret de modificar la política de ports en aquells casos que a causa del volum i destinació de la comanda s’hagi d’aplicar una tarifa superior

6. LLIURAMENT DEL PRODUCTE

6.1. Els terminis previstos per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculants per La Platjeta SL

6.2. Excepte acord exprés per escrit amb La Platjeta SL, el Client no tindrà dret a sol·licitar l’anul·lació d’una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de La Platjeta SL

6.3. El Client no podrà negar-se a pagar el preu dels productes ja lliurats quan es produeixi, per part de La Platjeta SL, el subministrament parcial d’una comanda.

7. TRASPÀS DE RISC

7.1 El Risc per pèrdua i / o danys es transmet al Client des del moment en què es produeixi l’enviament de la mercaderia al Client.

7.2 La Platjeta S.L. declina qualsevol responsabilitat sobre els productes servits quan els mateixos hagin estat indegudament utilitzats o manipulats.

8. RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

8.1. És condició indispensable que en el moment de la recepció de la comanda s’indiqui, en el propi albarà que se signa al repartidor, qualsevol incidència que pugui haver relativa a l’estat de la mateixa o de l’embalatge. Sinó per defecte s’assumirà que s’accepta la comanda. En cas d’enviament a través de servei de missatgeria extern, les incidències s’hauran de comunicar per correu electrònic en un termini màxim de 6 hores.

8.2. També és imprescindible que es comuniqui per correu electrònic a La Platjeta SL aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda.

8.3. Qualsevol discrepància, anomalia o disconformitat amb la factura emesa per La Platjeta SL pel que fa a preus, descomptes o condicions especials ha de notificar correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir de la data de la mateixa.

9. DEVOLUCIÓ MERCADERIA

9.1. No s’admetran devolucions de mercaderia per part de La Platjeta SL degut a la naturalesa del producte.

10. COMANDA ELECTRÒNICA

10.1. En realitzar una comanda utilitzant aquesta pàgina web, el Client accepta expressament l’aplicació d’aquestes condicions generals a les transaccions realitzades utilitzant aquest mitjà. El programa permet que el client pugui consultar els preus de La Platjeta SL i l’emissió de comandes per mitjans electrònics.

10.2. El client manifesta que la persona que utilitza el programa en el seu nom és un usuari autoritzat per ell mateix i té capacitat per emetre comandes de productes de La Platjeta SL en nom o per compte del client.

10.3. Com a conseqüència de l’anterior el client accepta que La Platjeta SL li pugui deure l’import de transaccions corresponents a comandes emeses en què s’hagi / n utilitzat les dades del Client com si hagués estat el propi Client, procedint al pagament del / s esmentat / s import / s sense objecció.

10.4. El Client accepta que qualsevol comanda emesa a través del programa de comerç electrònic o un altre mitjà electrònic és una comanda vàlid i vinculant per al Client, i, en evitació de qualsevol tipus de dubte, tindrà per a ambdues parts un valor equivalent al d’una comanda realitzada per escrit.

10.5. El Client reconeix que La Platjeta S.L. no pot garantir la seguretat d’internet i que existeix la possibilitat que es interceptin o manipulin dades o informació transmesa pel Client a La Platjeta SL, que no obstant això, té dret a considerar com a veraç la informació rebuda del Client en la forma en què es rebi al domicili de La Platjeta SL.

10.6. La Platjeta S.L. es reserva el dret a acceptar o rebutjar qualsevol comanda de compra remesa a través del programa.

10.7. El Client accepta que la documentació facilitada per La Platjeta SL en la relació amb l’expedició de la mercaderia sigui un albarà de lliurament valorat. Així mateix en relació amb la compra i forma de pagament dels serveis adquirits a través del programa de comerç electrònic sigui una factura comercial.

10.8. Les Condicions Generals de Venda de La Platjeta S.L. seran d’aplicació a tots i cadascun de les comandes cursades a través del programa de comerç electrònic, a menys que entre La Platjeta SL i el client s’hagin establert de comú acord condicions particulars relatives a la compra o llicència d’ús dels productes adquirits (“contracte de compra”), en aquest cas les condicions de l’esmentat contracte de compra concret seran d’aplicació a la compra dels productes comprats a través del programa de comerç electrònic en aquest cas concret.

10.9. Ambdues parts acorden que La Platjeta S.L. no serà responsable de cap tipus de dany accessori, directe, indirecte, emergent o especial que es produeixi amb motiu o com a conseqüència de la transmissió electrònica de comandes o d’altra informació encara que La Platjeta SL va ser informat de la possibilitat que aquests danys es puguin produir.

10.10. El Client renuncia a qualsevol oposició present o futura a la validesa i execució de qualsevol comanda emesa utilitzant el programa de comerç electrònic al·legant que aquesta comanda va ser emesa i autoritzada per mitjans electrònics.

10.11. El Client és responsable de totes les despeses i costos d’utilització del programa, incloent sense caràcter exhaustiu, les despeses de consum i connexió telefònica, equip de telecomunicacions, etc.

11. COMPETÈNCIA

La validesa, interpretació i compliment d’aquestes condicions generals es regirà pel fur de La Platjeta SL i se sotmet a la Jurisdicció i Tribunals de Barcelona, acceptant el client la jurisdicció exclusiva dels tribunals d’aquest fur, restant fora de perill el dret de La Platjeta SL a iniciar accions legals contra el client davant de qualsevol altre tribunal que sigui competent en matèria de recobrament de deutes pendents del Client.